موضوع وجدان

وجدان که در ابتدا توسط خدای زنده برنامه ریزی شده، هم در مسیحیان و هم در بت پرستان فعالیت دارد. اگرچه به خاطر گناه آسیب دیده ولی در زمان بشارت انجیل به شکل غریبی بیدار می شود چنانکه در موارد مکتوب در کتاب مقدس می بینیم.