نبرد یک مسیحی با غرور

نامه اول قرنتیان ۸ : ۱

دانش هم ضروری و هم عالی است، اما می تواند به راحتی باعث غرور و بزرگ بینی فرد گردد. پولس رسول سه فیض را نام می برد که غرور را نابود کرده و دانش را بدل به عاملی برای برکت و بنای کلیسا می سازد.