WATCH LIVE BROADCAST

نجات یافته با فدیه

اول تیموتایوس ۲: ۵-۶

کدام دین آسمانی است و به کدامین خدا ایمان آورم؟ پولس در این رساله پاسخ می دهد: «زیرا یک خداست و یک واسطه در میان خدا و انسان یعنی آن انسان مسیح عیسی که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین»