نزدیکی روح القدس

رساله افسسیان ۴: ۲۸

پولس ما را ترغیب می کند تا هرگز روح القدس را محزون نسازیم. در این جا به گناهانی اشاره شده که او را محزون ساخته و باعث می شود تا روی خود را مخفی نماید (ولی هرگز ما را ترک نمی کند). معنای مهر شدن در روح نیز تعریف شده و حماقت بی ارزش شمردن فیض او.