نقشه های دلی شریر

ارمیاء ۷ : ۲۴-۲۳

«این فرمان را بدیشان داده گفتم: از کلام من اطاعت کنید و من خدای شما خواهم بود و شما قوم من. در همه راه هایی که شما را حکم می کنم، گام بردارید تا سعادتمند شوید. اما آنان اطاعت نکردند و گوش نسپردند بلکه بر حسب نقشه ها و سرکشی دل شریر خود رفتار کردند»