نمایندگان خداوند عیسی مسیح

رساله اول پطرس ۳: ۱۵

ما ایمانداران مسیحی بایستی وظیفه خود بدانیم تا به عنوان نمایندگان خداوند و نجات دهنده خود زندگی کرده و از هر فرصتی استفاده کنیم تا کلام نجات بخش انجیل را به اطرفیانی که در تاریکی نشسته اند برسانیم.