نور عالم

نجیل یوحنا ۸: ۱۲

«پس عیسی باز ایشان را خطاب کرده گفت: من نور عالم هستم. کسی که مرا پیروی کند، در تاریکی راه نخواهد رفت بلکه نور حیات را یابد»