نوشیدن پیشرونده

هر مسیحی که نجات یافته باشد به یاری روح قدوس خداوند دسترسی پیدا می کند تا تمایلات انسان قدیم را در خود نابود کند؛ تمایلاتی چون حسد، خشم ، عصبانیت، بدخویی و دروغگویی. نوشدن پیشرونده به فرد مسیحی شناخت تازه ای عطا کرده که به یقین از رستگاری می انجامد.