نیت و صداقت

اول قرنتیان ۹: ۱

پولس رسالت خود را ثابت می کند ( در این موعظه به خصوصیت های ویژه یک رسول راستین مسیح پرداخته شده است) پولس از سوی خداوند به این کار فراخوانده شده بود و آرزومند به رستگاری جانها بود ( که برای خودش بهای سنگینی رابدنبال داشت) توام با شادمانی فراوان از برداشت خرمنی بزرگ.