هدف از معجزات مسیح

انجیل مرقس ۱: ۲۹

از کفرناحوم آغاز می کنیم؛ شهری که یهودیان ساکنش به لحاظ معنوی مرده بودند و معجزه‌ای در کنیسه آنها. سپس هفت دلیل می آوریم که ثابت می کند معجزات خداوند ما عیسی مسیح تصویری از رستگاری جانها را به ما میدهند. دو معجزه خاص و پیام انها برای امروز.