WATCH LIVE BROADCAST

هدف بزرگ یک مسیحی

رساله افسسیان ۶ : ۱۵

بخش سوم لباس رزم یک مسیحی کفش آمادگی انجیل است تا برای بشارت آن به دیگران در حال فعالیت باشد. در این موعظه به ۷ نکته ضروری اشاره می شود تا همیشه آماده خدمت به خداوند باشیم.