هرگز روح القدس را کنار نگزارید

اول قرنتیان ۲: ۱

اکثر اوقات دستورالعمل اصلی پولس برای بشارت انجیل در کلیسا نادیده گرفته شده و در نتیجه روح القدس خود را کنار می کشد. در این موعظه خواهیم دید که این اصل اساسی چیست؟ چرا انجیل یک راز خوانده شده است؟