همدردی و پرستش

رساله افسسیان ۵: ۱۹ تا ۲۰

پولس به وظیفه مسیحیان در گفتوگو ، تشویق و توبیخ یکدیگر اشاره کرده و سپس به برکات خواندن سرودهای روحانی می پردازد؛ عناصر پرستش واقعی و اهمیت ترنم در دل.