همه چیز برای خیریت

رساله رومیان ۸: ۲۸

آیا زندگی شما توسط چرخ بازیگوش روزگار اداره می شود و یا اینکه خدای زنده آن را تحت کنترول خود داشته تا همه چیز برای خیریت نهایی شما در کار باشد؟