هم اکنون شریک جلال مسیح 

اول پطرس ۵: ۱

پطرس مسیحیان را تشویق می کند تا الگویی برای دیگران بوده و انجیل را بشارت دهند. وی در عین حال به آنها یادآوری می‌کند که ایشان هم اکنون – تا حدودی- در جلال مسیح شریک هستند؛ جلالی که در آن روز آخر به کمال خواهد رسید.