واقیعت های معنوی

انجیل مرقس ۶: ۴۷ تا انتهای فصل

ادامه تفسیر انجیل مرقس و گام برداشتن خداوند ما بر روی دریای طوفانی و درس های آن برای ما مسیحیان «و چون شب شد، کشتی در میان دریا رسید و او تنها بر خشکی بود»