وسوسه ها و علاج آن

رساله اول قرنتیان ۱۰: ۱۲

پولس رسول به ۳ عامل در مقابله با وسوسه ها اشاره می کند: اولا، چگونه وسوسه ها از راه می رسند دوما ، راه مقابله با آنها و سوما، قدرت شام ربانی در تقویت ما برای ایستادگی در برابر وسوسه ها.