وظایف و زندگی شبان کلیسا

اول قرنتیان ۴: ۱ تا ۱۴

چگونه شبانهای کلیسا را ارزیابی و قضاوت کنیم؛ رسول راستین خداوند دراین آیات به ما راهش را نشان میدهد. زندگی رسولان راستین مسیح، بایستی الگو و شکل دهنده شیوه زندگی شبانها و خادمین مسیح باشد یعنی زندگی ساده و بدون آلایش – در تضاد با آنچه امروزه در زندگی واعظین معروف مسیحی دیده می شودـ