وظیفه و برکات شرکت در کلیسا

مزمور ۱۰۰: ۴

شرکت حضوری در مراسم پرستشی کلیسا – مگر درصورت عذر موجه – وظیفه ایمانی هر نوکیش است و وی با عدم حضور برکاتی معنوی را از دست خواهد داد؛ در این موعظه دلایل آن از دیدگاه کتاب مقدس ارایه شده است.