وعده‌ای عالی

وعده خدای زنده و حقیقی به ایمانداران مسیحی: «زندگی شما خالی از طمع باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا که او گفته است؛ تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود»