پاک کردن گناهان

فصل اول رساله عبرانیان به ارجحیت مطلق عیسی مسیح بر همه مخلوقات اشاره می کند . در نیمه دوم آیه ۳ رسول راستین خداوند اعلام می کند که چگونه نجات دهنده ما پس از پاک کردن گناهان ما به تنهایی و بدون یاری نیرویی خارج از خود، بر دست راست کبریایی بنشست.