WATCH LIVE BROADCAST

پدیده محبت

طبیعت و گستردگی محبت بین انسانها شگفتی آور است؛ در قیاس با آن محبت خدای زنده و حقیقی که در صحنه تاریخ – و بویژه در کار فدیه مسیح – به نمایش گذارده شده است، بی حد و مرز است. این محبت آسمانی  به رایگان به کسانی عطا می شود که خداوند را یافته و محبتش را تجربه کنند.