پر شدن از روح

فسسیان ۵: ۱۸

معلمین کاریزماتیک به اشتباه شباهتی بین پر شدن از روح و مست شدن می بینند. اما این آیه تفاوت بسیار زیاد بین این دو وضعیت را توصیف می کند و نه شباهت آنها را! در این موعظه جزییات پر شدن از روح، ثمراتش و راه رسیدن به آن تشریح شده است.