WATCH LIVE BROADCAST

پیوند ازدواج در مسیحیت

اول قرنتیان ۷: ۱

ازدواج در آیین مسیحیت پیوندی است داعمی( که تنها با مرگ گسسته می شود)  در این پیوند زن و شوهر به یکدیگر بدهکارند؛ بدهی محبت، مراقبت و لذت رسانی در رابطه‌ای دوستانه و با مشارکت دوطرفه. در این فصل پولس به اقتدار خود به عنوان رسول راستین خداوند می پردازد (که اغلب درست درک نشده است.)