WATCH LIVE BROADCAST

چیزهایی که فقط یک ایماندار می‌بیند

رساله اول قرنتیان ۲: ۹

رسول راستین خداوند تاکید می کند به وضعیت کوری معنوی ما – تا زماینی که مسیحی نشده‌ایم- نسبت به شگفتی‌های انجیل و همچنین جهان آینده. در این موعظه معنای مقایسه چیزهای روحانی با روحانی‌ها هم توضیح داده شده است. (ادامه تفسیر رساله اول قرنتیان)