چیزهای قرین نجات

رساله عبرانیان ۶: ۹

«اما ای عزیزان در حق شما چیزهای بهتر و قرین نجات را یقین می داریم، هرچند بدین طور سخن می گوییم» ادامه تفسیر رساله عبرانیان.