کارهای نیک یک ایماندار

رساله تیطس ۳: ۱

رسول راستین خداوند به مسیحیان می گوید تا تسلیم حکومت های حاضر بوده و ایشان را از بدگویی به آنها و یا دیگران منع می کند. سپس زندگی گذشته یک مسیحی را به او یاد آورشده وبا اشاره به ۱۴ مورد از کار خدای زنده و حقیقی در درون ما ایمانداران مسیحی، تشویقمان می سازد تا به فکر رستگاری دیگران باشیم.