کلاهخود نجات

افسسیان ۶ : ۱۷

کلاهخود اشاره دارد به امید و انتظار کمال رستگاری وقتی که روح ایماندار مسیحی وارد جلال بهشت راستین شده و خداوند عیسی مسیح را ملاقات کند؛ این انتظار بزرگترین تشویق ما مسیحیان است تا نجات دهنده جان خود را خدمت کنیم. تاکید خداوند ما در زمان خدمت زمینی اش نیز بر همین حیات جاودانی بود و تجربه یک مسیحی بعد مرگ.