کلیسای تسخیرناپذیرمسیح

انجیل متی ۱۶ : ۱۸

خداوند ما گفت که دروازه های جهنم بر کلیسا استیلا نخواهد یافت، اما در جهان غرب چنین به نظر نمی رسد و ما دوره افول روحانی زندگی می کنیم. در این موعظه به جنبه هایی از پیروزی کلیسا در زمان افول آن توجه می کنیم.