گریز از زندگی ای محدود

در مثل ضیافت عظیم، خداوند ما عیسی مسیح از سه گروه از مردم صحبت می کند که دعوت به یک میهمانی باشکوه را رد کردند ؛این کار آنها نشانگر واکنش هر یک از ماست به دعوت انجیل. چرا ما به این دعوت پاسخ نمی دهیم تا از زندگی محدود مادی رها شویم؟