گناهان شکل دهنده

افسسیان ۴: ۲۵

گناهان شکل دهنده بدین معنا که نه فقط آنها در نظر خداوند زنده بسیار منفور هستند بلکه ریشه عمیقی نیز در دل هر یک از ما داشته و باعث تحریک دیگر گناهان شده و کل شخصیت ما را شکل می دهند؛ در صورتیکه خصوصیات اخلاقی یک مسیحی ( که با یاری خداوند انجام شوند) باعث یک عمر برکت ما می شوند.