یافتن محبت شگفت خدای زنده

افراد بی خدا آئین مسیحیت را مسخره کرده و پیروان ادیان زمینی خدایی دیگر را پرستش می کنند. هیچکدام از آنها آگاهی از محبت شگفت خدای زنده ندارند و کاری که او برای دوستداران خود انجام داده و می دهد.

نقشه خداوند برای این جهان

مزمور ۷۲ آخرین دعای داوود پادشاه است که در آن به شکل نمادین از کار مسیحا صحبت شده است. جزئیات آمدن مسیحای موعود در این مزمور بیان شده و اهمیت آن برای جانهای ما.

دید خداوند زنده از زندگی ما

« زیرا می گویی ثروتمند هستم و ثروت اندوخته‌ام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که تو مستمند و رقت بار و فقیر و کور و عریان هستی. تو را نصیحت می کنم که طلای خالص شده به آتش را از من بخری تا ثروتمند شوی…»

امید برای جویندگان حقیقت

ایوب چنین می گوید: «ای کاش می دانستم او را کجا بیابم تا در مسکن او حاضر شوم» تامل در تک تک واژگان این آیه به حق جویان کمک می کند تا خدای زنده و حقیقی را یافته و با او آشتی کنند

سادگی ایمان نجات بخش

«زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده می شود برای پارسایی و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات»

وضعیت واقعی گم گشتگان

نوجوانی که توسط روحی پلید تسخیر شده بود و او را برای شفا نزد خداوندمان آوردند، تصویری است از وضعیت طبیعی همه کسانی که هنوز نجات نیافته اند «و بارها او را در آنش و در آب انداخته تا او را هلاک کند»

پاسخ به آن تمنای درونی

«و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده ندا کرد و گفت: هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب می گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد»

درک قدرت خدای زنده

خداوند ما در پاسخ به صدوقیان که منکر قیامت هستند چنین گفت: «گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت خدا را درنیافته اید» چگونه می توان از گمراهی به شناخت کتاب مقدس و درک قدرت خدای زنده در زندگیمان برسیم؟

مانع بزرگ بی ایمانی

بزرگترین مانع ایمان به خداوند خودخواهی ماست ولی درک محبت خداوند باعث می شود تا دست از آن برداریم « زندگانی که اکنون در جسم می کنم، به ایمان بر پسرخدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد»

رستگاری تضمین شده

کلام بشارت انجیل و دعوت خدای زنده کاملا قابل اعتماد بوده و از راه ایمان بدان بدون شک رستگار خواهیم شد: «این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنها هستم»

سود و زیان ایمان به مسیح

تحول روحانی و ایمان به خداوند عیسی مسیح باعث خواهد شد تا چیزهایی را از دست داده و چیزهای دیگری را بدست آوریم:« اما آنچه مرا سود می بود، آن را به خاطر مسیح زیان دانستم»

چیزهایی که خداوند به جویندگان خود می بخشد

«خداوند زنده و حقیقی را سپاس گویید زیرا که نیکوست و محبت او جاودانه است» مطلبی که در این مزمور مرتب تکرار می شود، محبت تغییرناپذیر و جاودانه خدای زنده است که اساس دریافت هرگونه فیض و رحمتی از سوی اوست.

زندگی کاملا دگرگون شده

روایت فراخواندگی و رستگاری خارق العاده ذکی مالیات گیر؛ فردی مالدوست که برای ثروتمند شدن ، به قوم و حتی خدای قوم خود خیانت کرده بود «زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد»

مثل سامری نیکو   

«ناگاه یکی از فقها برخاسته از روی امتحان به وی گفت: ای استاد چه کنم تا وارث حیات جاودان شوم؟» در پاسخ به این سوال خداوند ما مثل سامری نیکو را بیان می کند؛ حقیقتی که درک کامل آن زمان می برد.

آیا خدا با ماست یا بر ضد ما؟

باور همگانی بر این است که خدا با ماست ؛ باوری که هیچ پایه و اساسی ندارد. تنها از راه آشتی با خداوند است که چنین امکانی میسر می شود چنانکه پولس می فرماید: «پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟»

چرا باید به خداوند عیسی مسیح ایمان آوریم؟

کلام محکم و قاطع خداوند ما : «آمین، آمین، به شما می گویم ، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید» ویژگی های خاص کتاب مقدس به اطمینان می دهد که تنها راه رستگاری در ایمان آوردن به پیام آن است.

امیدهای باطل در زندگی

Prophet Solomon talks about false beliefs that are common among people. “Because you are going to God’s house, watch your steps. for it is better to come near to hear than to offer the sacrifice of fools; because they don’t know what they are doing wrong”

بررسی باورهای ما از زندگی

چون او این سخنان را می گفت، زنی از آن میان به صدای بلند به وی گفت: خوشا به حال آن رحمی که تو را حمل کرد و سینه هایی که تو مکیدی. اما او گفت: بلکه خشا به حال آنانی که کلام خدا را می شنوند و آن را حفظ می کنند.

جست و جوی مغان

«و چون عیسی در ایام هرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت، ناگام مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده گفتند: کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟» مغان چه کسانی بودند و به دنبال چه؟ موعظه بشارتی

شادمانی واقعی

«خوشا به حال آن که خدای یعقوب یاور اوست، که امیدش بر یهوه خدای اوست» شناخت خدای زنده و حقیقی و مصالحه با او باعث سعادت ابدی و شادمانی واقعی هر بشری است.

دو گام بزرگ اشتباه در زندگی

زیرا قوم من مرتکب دو گناه شده اند؛ مرا که چشمه آب حیاتم، ترک گفته اند و برای خویشتن آب انبارها کنده اند، آب انبارهای ترک خورده که آب را نگاه نتوانند داشت.

چرا ایمان کلید رستگاری است ؟

زیرا که محض فیض نجات یافته اید، بوسیله ایمان و این (ایمان شما) از شما نیست بلکه بخشش (هدیه)  خدای زنده وحقیقی است.

بی تفاوتی معنوی

یهودیان در زمان پولس رسول بسیار مذهبی بودند و غیر یهود هم بسیار متعصب در بت پرستی خود، با این وجود ایشان نه اهداف خدای زنده و حقیقی را درک می کردند و نه با او رابطه ای داشتند. در این موعظه به آسیب ها و ضررهای ناشی از ابهام و بی تفاوتی در امور … Continued

بزرگترین واقعه تاریخ بشر

صلیب خداوند ما عیسی مسیح واقعه ای است که پیامبران راستین بارها درباره آن پیشگویی نمودند. هیچ چیزی در تاریخ بشر قابل قیاس با آن و نتایج آن نیست.

فلج روحانی

مطابق تعالیم کتاب مقدس، بیگانه شدن و جدایی از خدای زنده کاملا به دلیل گناه ماست. اما گناه چیست؟ به چه دلیل این قدر اهمیت دارد؟ بر اساس کتاب مقدس راه مغفرت گناهان و آشتی با خدای زنده چیست؟

مکاشفه راستین

به نظر غریب می رسد که خدای زنده و حقیقی هدف و برنامه خودش را در یک کتاب بر آدمی آشکار سازد. در این موعظه به دلایل این کار می پردازیم که چرا دقیقا بایستی چنین باشد و خصوصیات کتاب مقدس ثابت چیست که می سازد تنها کتاب آسمانی است که ما را به سوی … Continued

آرامش برای جان

دعوت بسیار باشکوه خدای زنده و حقیقی از تک تک ما «بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در جانهای خود آرامی خواهید یافت زیرا یوغ من … Continued

مخرب ترین گناهان

یکی از خصوصیات ما انسانها که کتاب مقدس از آن به عنوان یک گناه بزرگ یاد می کند، غرور است که ریشه بسیاری از شرارتهای دیگر است . متاسفانه امروزه به آن پر وبال داده می شود. با این حال محبت غیرقابل قیاس خدای زنده و حقیقی راهی را برای گریز از آن و رسیدن … Continued

زندگی؛ یک رویا

وقتی که رویای زندگی به آخر برسد و واقعیت وجود خدای زنده بر شما آشکار شود، چه خواهید کرد؟ نویسنده مزمور زندگی بدون خدا را بیهوده دیده و مرگ و مجازات را قطعی. آیا بعد مرگ خداوند عیسی مسیح نجات دهنده ما خواهد بود و یا قاضی ما؟

دلی دیگر یا دلی تازه؟

تفاوت یک مسیحی واقعی با کسی که ادعای مسیحی شدن می کند در چیست؟ مطالعه زندگی شايول پادشاه و دلی دیگر که خداوند به وی داد، به ما در پاسخ به این سوال کمک می کند.

پنهان داشته شده از خشم خداوند

«پیش از آنکه آتش خشم خداوند بر شما فرود آید، پیش از آنکه روز خشم خداوند بر شما نازل شود، ای همه حلیمان روی زمین خداوند را بجویید …شاید که در روز خشم خداوند پنهان داشته شوید»

چگونه بی خدایی دل ما را فریب می دهد

در تصمیم اشتباه صدفیا پادشاه که باعث شد قوم یهود تا ۷۰ سال به اسارت بروند، دقیقا همان عناصری را مشاهده می کنیم که سعی دارند تا ما را فریفته و از خدای زنده دور سازند.

راهی که به حیات منتهی می شود

خداوند ما اعلام می کند که در این دنیا دو راه، دو در، دو گروه از مردم و دو مقصد کاملا متفاوت وجود دارد. راه ورود به ملکوت خداوند از در تنگ توبه عبور می کند ونیاز به جدیت و از خودگذشتگی دارد؛ هرچند که یابندگان آن کم هستند اما این تنها راهی است که … Continued

تجربه محبت مسیح

پولس در مورد محبت خداوند عیسی مسیح صحبت می کند؛ محبتی فرای درک بشری. در این موعظه به خصوصیات این محبت پرداخته شده و تجربه دریافت کنندگان آن. در آخر، راه دریافت و تجربه این محبت به ما نشان داده شده است.

نمادی از تحول روحانی

شفای کورمادرزاد توسط خداوند ما عیسی مسیح نماد و تصویری است از اینکه چگونه هر یک از ما می تواند بخشوده شده و حیاتی تازه یابد. معجزه شفای مرد کور شباهت‌های نزدیکی دارد با نجات هر یک از ما و دریافت حیات روحانی.

بزرگترین نیاز ما: بخشش گناهان

چرا نیاز به مغفرت گناهانمان داریم؟ چرا باید جوابگوی اعمال خود باشیم؟ به چه دلیل خداوند از ما می خواهد تا توبه کنیم؟ نقش خداوند عیسی مسیح در آشتی دادن مردم با خدای زنده چیست؟ چگونه بخشش گناهان خود را از خداوند بخواهیم؟ آیا بخشوده شدن گناهانمان را می توان به طور تجربی ثابت کرد؟

علاج دلی بیمار و شریر

همگی ما از بدو تولد با دلی بیمار و شریر بدنیا می آییم؛ تنها خدای زنده و حقیقی قادر است تا دل بیمار ما را شفای کامل ببخشاید تا بتوانیم با او وارد رابطه درستی شویم.

دلایل ایمان

مردم ممکن است در بسیاری از زمینه های علم و دانش افراد فهمیده و تحصیل کرده ای باشند اما در زمینه مسایل معنوی و شناخت راه اشتی با خدای زنده و حقیقی، جاهل و احمق. در این مثل های کوتاه سلیمان همگی دعوت شده ایم تا گوشمان به روی کلام خداوند باز باشد.

روند تحول روحانی

مردی در نواحی جدریان که توسط شیطان تسخیر شده بود از خداوند ما کمک خواست اما در لحظه ملاقات ازمسیح خواست تا او را ترک کند! شفای معجزه اسای او باعث ترس ساکنین آن نواحی شد. چرا تا این حد ضدیت با خداوند وجود دارد؟ در این موعظه روند تحول روحانی توضیح داده شده است.

عروسی شاهانه آسمانی

خداوند زنده و حقیقی برای پسر محبوبش عروسی را برگزیده ؛ همگان به جشن عروسی دعوت شده اند ولی کسی بدان اهمیتی نمی دهد و همه بدنبال کار و زندگی خودشان هستند.

بدون خدا بودن در این جهان

اگر ما با مسیح رابطه ای نداشته باشیم ، فقط حیات فیزیکی داریم اما نه حیات معنوی داریم و نه شناختی از هدف زندگی، نه نزد خدای زنده پذیرفته می شویم و نه قدرتی داریم تا شخصیت خود را درست کنیم. خداوند ما عیسی مسیح همه این چیزها را به رایگان برای ما فراهم می … Continued

رویارویی کاروان مرگ با حیات

اولین مورد زنده ساختن یک مرده توسط خداوند ما زمانی روی داد که کاروان تشیع کنندگان یک جنازه از نایین بیرون می آمدند. مسیح قدرت خدایی خود را ثابت کرده، محبت و دلسوزی خود را آشکار ساخته و همچنین آمادگی خود را برای بخشیدن حیات به جانهای مرده.

سایه زندگی

داوود پادشاه به تجارب گذشته زندگی اش می اندیشد و شک هایش که باعث شد دریابد که زندگی جدای از خدای زنده و حقیقی کاملا باطل و پوچ است. او زندگی را همچون سایه ای گذرا می دید؛ دعای او در این مزمور الگویی است برای نزدیک شدن به خداوند و یافتن او.

مسیحی شدن زنی به نام دامرس

در روایت تاریخی لوقا به زنی با نام دامرس برمی خوریم  که از طریق شنیدن موعظه پولس بر فراز تپه مریخ در آتن به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد. چه چیزی او را مجاب ساخت؟ چرا از آن روز به بعد وی خود را به مسیح و تعالیم وی پیوند داد؟در روایت تاریخی لوقا به … Continued

همان مسیح

پطرس رسول در روز پنتیکاست به شنوندگان یهود چنین موعظه کرد؛ همان مسیح که شما او را طرد کرده و بدست رومیان مصلوب نمودید، خدای زنده و حقیقی از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر آن هستیم.

چرا مسیح کوری را شفا می داد؟

چهار دلیل که چرا خداوند ما عیسی مسیح در زمان خدمت زمینی اش معجزات شفا را انجام می داد و هم اینکه شفای جسمانی بیماران تصویری است از کار متحول ساز او در درون کسانی که نزدش پناه می گیرند. پیام شگفت شفای مردی کور که در نزدیکی اریحا گدایی می کرد.

مسیح حیات روحانی را توصیف می کند

خداوند ما عیسی مسیح در موعظه بالای کوه از شیوه غافلگیرکننده‌ای استفاده کرده، شنوندگان را با کلام خود به حیرت درآورده و آنچه که انتظار شنیدنش را نداشتند به آنها می گوید. آیات ابتدایی این موعظه در رابطه با این مطلب است که چگونه مسیحی شویم.

بدعتی به نام آزادی

بدعتی که در کلسیاهای امروزه شیوع پیدا کرده این تصور است که مسیحیان از حفظ هرگونه قانون و یا شریعتی آزاد شده اند تا در پی خواسته های دنیوی باشند. در این آیات پولس رسول به چنین ادعایی پاسخ می دهد و علاج موثری را ارایه می کند برای گناه زنا و ناپاکی اخلاقی.

زخم‌هایی که هنوز سخن می گویند

زکریا نبی در هر یک از فصل های کتاب خود درباره مسیحا صحبت می کند. در فصل ۶ از مصلوب شدن مسیح یاد کرده و زخم هایی که به خاطر دوستانش تحمل کرد؛ زخم‌هایی که هنوز هم سخن می گویند.

زندگی برای جسم یا برای روح

در کتاب مقدس دو گروه از انسانها را داریم؛ کسانی که برای جسم زندگی می کنند و کسانی که برای روح. در این موعظه به خصوصیات و اهداف هر یک از این دو گروه توجه می کنیم و اینکه چگونه خدای زنده  و حقیقی می تواند ما را از اسارت جسم و خواسته های آن … Continued

بازیابی قدرت معنوی

واعظین در کلیسای قرنتس اقتدار رسولان مسیح را کنار گذارده و با مشکلات اساسی کلیسا هم برخورد نکرده بودند. پولس به ما الگوی اداره کلیسا را می دهد که امروزه نادیده گرفته شده است؛ خداوند به خادمی که وفادار به کلامش باشد قدرت معنوی را عطا می کند.

مزمور ۱۳۰

این مزمور سرودی بود که یهودیان در زمان قدیم و در راه سفر به اورشلیم می خواندند وقتی که به نزدیکی آن شهر مقدس می رسیدند؛ نویسنده مزمور به ما یاد می دهد که چگونه به حضور خدای زنده  وحقیقی بیاییم تا پذیرفته شویم.  

نابودی مرگ

همه می دانیم که مرگ همه چیز را نابود کرده و از ما می گیرد. همه روزی خواهند مرد اما مرگ پایان قصه نیست، روز مجازات و حسابگویی در پیش است و همچنین جلال ابدی. همه چیز بستگی دارد به رابطه ما با خدای زنده و حقیقی و عیسی مسیح، نجات دهنده و پسریگانه مولود … Continued

اولین شاگردان خداوند ما

زمانی که یحیی تعمید دهنده به دو تا از شاگردانش گفت تا از مسیح پیروی کنند، روند شگرفی در زندگی آن دو آغاز شد. در این موعظه به گام‌هایی که باعث تحول ایشان و پیوندشان به مسیح انجامید، اشاره می شود و همچنین تجارب آنها و دیگرانی که به ایشان پیوستند.

عناصر ضروری ایمان

چگونه نزد خدای زنده و حقیقی بیاییم تا رستگاری جانهایمان را تجربه کنیم؟ در این موعظه به دو عنصر ضروری یعنی توبه و ایمان می پردازیم و اینکه چگونه آنها را ابراز کنیم. در کتاب مقدس همیشه از بنی آدم این دو قدم ضروری خواسته شده است.

باری که فقط خداوند ما می تواند آن را جابجا کند

کتاب مقدس صحبت از بار گناهان می کند که در وجدان هر کسی وجود دارد و در روز مجازات بدان رسیدگی خواهد شد . تنها خدای زنده و حقیقی قادر است تا لکه گناه را پاک سازد؛ چگونه و از چه راهی؟ به موعظه گوش کنید.

برد و باخت در زندگی

در این رویداد تاریخی ، زندگی دنیوی گرایی و خوشی های گذرای آن در قیاس با قدرت خدای زنده و تجارب ماندگار زندگی مسیحی گذارده شده است؛ در این موعظه به روشنی غیرمنطقی بودن بی خدایی ثابت شده و اینکه چگونه جویای خدای زنده و حقیقی شده و او را بیابیم.

تا هیچکس در حضور او فخر نکند

در روز آخر هیچ انسانی نمی تواند به خاطر اعمال یا کارهای نیکش در محضر خدای زنده و حقیقی افتخار کرده و به خاطر آنها از مجازات در امان بماند. زیرا بنی ادم از خداوند جدا و بسیاردور گشته و بدنبال خواسته‌های دل خودش است. اما خدای زنده و حقیقی کسانی را که خاضعانه نزدش … Continued

چگونه خداوند روح و جان ما را شفا می بخشد

شفای مردی که دست راستش خشک و بی فایده شده بود، تصویری است از اینکه چگونه خداوند جانهای ما را – که مثل همان دست خشک، مرده شده – شفا داده و به آن حیاتی تازه می دهد تا با او مشارکت و دوستی پیدا کنیم.

دعوت تعیین کننده

روایت تحول روحانی متی نمی توانست کوتاه تر از این باشد؛ همه چیز در سه کلمه خلاصه شده است. در این موعظه وقایعی را که در نهایت باعث شد تا نویسنده انجیل از خداوند پیروی کند، مرور می کنیم؛ چگونه همان سه کلمه زندگی او را تا به ابد تغییر داد.

نجات دهنده شگفت ما

اشعیاء که یکی از پیامبران راستین خدای زنده و حقیقی است حدود ۷۰۰ سال پیش از تجسم یافتن و تولد خداوند ما عیسی مسیح درباره آمدن او به این جهان پیشگویی کرده و از صفات و ذات خاص او یاد می کند.

جستوجوی حقیقت

حقیقت چیست؟ هدف و معنای از بودن و حیات چیست؟ چرا مردم دروغ می گویند ولی خدای زنده و حقیقی هرگز دروغ نمی گوید؟ در این موعظه با ذکر دلیل به ما گفته شده که چرا ما می توانیم یقین داشته باشیم که کتاب مقدس حقیقت محض است و دعوتمان می کند تا خدای زنده … Continued

هدف اصلی زندگی

سلیمان نبی در کتاب جامعه به ما می گوید که زندگی جدای از خدای زنده و حقیقی کاملا پوچ و باطل است . سپس در انتهای کتابش -تحت هدایت روح القدس- نتیجه می گیرد که هدف زندگی چه باید باشد.

زندگی به شکل احمقانه

سلیمان نبی نیاز معنوی و ضروری ما را با مثال های ساده ای به تصویر کشیده و تشویقمان می کند تا دست از زندگی بدون کمک خدای زنده برداریم؛ زندگی ای که احمقانه است و راهی به ملکوت خداوند ندارد.

روح اسیرشده

کتاب مقدس درباه فریبکاری گناه صحبت می کند که مثل یک شخص در درون ما در حال فعالیت است. مردم نمی دانند که گناه چقدر فریب دهنده و کنترول کننده رفتار و سکنات آنهاست. در این موعظه به کارکرد مرموز گناه در زندگی فکر می کنیم و چگونه خدای زنده و حقیقی آن با آن … Continued

آخرین شوک تاریخ

خداوند ما عیسی مسیح به یهودیان گفت: تعجب مکنید ، ساعتی خواهد آمد که مردگان صدای مرا شنیده واز قبرهایشان بیرون آمده در برابر تخت قضاوت خواهند ایستاد. در این موعظه به دلایلی فکر می کنیم که چرا مردم دوست ندارند تا قبول کنند که خدای زنده روزی این جهان را به مجازات خواهد کشانید … Continued

سخت بکوشید تا داخل شوید

رستگاری بر اساس مشیت و اراده خدای زنده و حقیقی است و ربطی به تلاش یا اعمال آدمی ندارد . با این وجود هر یک از ما بایستی به فکر رستگاری خود بوده، آن را جدی ترین موضوع زندگی دانسته، خود را فروتن ساخته تا از این در تنگ داخل شویم.

تنها آزادی واقعی

آزادی واقعی یعنی رهایی از هر نوع تسلط و قدرتی، هر چه که بر ضد سلامت ماست، آزادی از گناه و نتایج آن. چنین آزادی فقط از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح حاصل می شود.

روح سرگردان

معروفترین مثل خداوند ما عیسی مسیح حکایت سفر روحی سرگردان است به سرزمینی دور از خدای زنده، تا اینکه شرایط زندگی به نحوی عوض می شود که باعث می گردد تا جویای خداوند شده و با او آشتی کند و درنتیجه بخشش، شادمانی و حیات ابدی را دریافت نماید؛ در اینجا محبت خدای زنده و … Continued

موانع یافتن خدای زنده و حقیقیرساله افسسیان ۶: ۱۴

وقتی که یکی از روسای یهود از خداوند ما می پرسد که چه باید بکند تا وارث حیات جاودان گردد، خداوند ما عیسی مسیح از او سوالی می پرسد که پرده از مانع بزرگی که در راه اوست برمی دارد؛ موانعی که در راه ما حقجویان است اما خداوند ما قادر است تا آنها را … Continued

آزادی واقعی

در مثل کوتاه غلامانی که منتظر بازگشت ارباب خود هستند، خداوند ما عیسی مسیح وضعیت بنی آدم را تشبیه می کند به کسانی که خود را برده هر چیز و هر کسی به جز خدای زنده ساخته و علیه ارباب واقعی خود طغیان ورزیده اند. ما آزادی در ملکوت خدا را رد کرده و خود … Continued

اثبات وجود خدا

چرا خداوند وجود خودش را به صورت بهتری بر ما ثابت نمی کند؟ سوالی است که گاهی مردم می پرسند. البته وجود او نیازی به اثبات نداشته و واضح است اما عدم درکش برمی گردد به وضعیت آدمی؛ ضدیت و خصومت درونی ما. سوال این است که چگونه این جنگ به آخر می رسد؟

از انسانی نفسانی به روحانی

کتاب مقدس اعلام می دارد که انسان نفسانی مطالب مربوط به خدای زنده و حقیقی را نمی تواند بپذیرد و این حقایق برایش احمقانه به نظر می رسند. علت چیست؟ تفاوت یک انسان نفسانی و انسان روحانی در چیست؟ چگونه می توان حیات ابدی و مغفرت گناهان را به دست آورد؟

چگونه وارد ملکوت آسمان شویم؟

در پاسخ سوال رسولان که چه کسی در پادشاهی آسمان برتر از دیگران خواهد بود، خداوند ما کودکی را در بین آنها در آغوش گرفته و اعلام داشت تا مثل آن طفل فروتن نگشته وبازگشت نکنند، هرگز حتی به ملکوت راه هم نخواهند یافت.

دعوت به تامل درباره خدای زنده و حقیقی

هیچ یک از ما به طور طبیعی فرصت تامل درباره خدای زنده وحقیقی را نداریم. بویژه درایام جوانی فقط بدنبال آرزوها و خواب و خیالهای خود هستیم. نویسنده کتاب جامعه هر یک از ما را دعوت به اندیشه جدی در این زمینه می کند و خطرات نادیده گرفتن این کار را.

گام های اساسی ایمان

زندگینامه کوتاه شمعون پطرس یکی از اولین شاگردان خداوند ما عیسی مسیح؛ ابتدا دعوت شدنش توسط خداوند سپس مجاب شدن از گناهکار بودن و سرانجام شناخت ذات و کار مسیح . این همه قدم هایی اساسی بود که باعث ایمان نجات بخش و واگذاردن کامل زندگی اش به خداوند عیسی مسیح شد.

بزرگترین عملیات نجات

هریک از ما بدو تولد در سیطره گناه و نیروهای تاریکی هستیم – شبیه زندگی در حکومتی دیکتاتوری – و نیاز داریم تا از این اسارت آزاد شده و به ملکوت خداوند منتقل گردیم؛ کاری که فقط خداوند زنده و حقیقی قادر به انجام آن است.

زن سامری

مقدر بود که خداوند ما عیسی مسیح از ناحیه سوخار گذر کند زیرا او به این منظور به جهان آمده بود تا گم گشتگان را پیدا کند. تاریخ دیدار خداوند ما از زن سامری و چگونگی رستگار شدن این زن غیریهود. موعظه بشارتی

تقریبا یک مسیحی

اگریپاس پادشاه وقتی که دفاعیه پولس را شنید اعلام داشت: تقریبا مرا متقاعد ساختی که مسیحی بشوم. چه چیزی ذهن و وجدان او را اسیر خود ساخته بود؟ چرا وی ایمان نیاورد؟ دلایل بی ایمانی او ممکن است دلایل بی ایمانی ما باشند.

محبت همین است

خدای زنده و حقیقی، محبت است. این محبت در تجسم و ورود عیسی مسیح به این دنیا بر بنی آدم آشکار گشته است. خداوند پسریگانه مولودش را به جهان فرستاد تا از راه ایمان به او هریک از ما به حیات ابدی برسد. محبت یعنی این.

شادی در آسمان

در این مثل خداوند ما پرده از حقیقتی شگت و باورنکردنی برمی دارد؛ توبه و بازگشت حتی یک گناهکار به سوی خدای زنده و حقیقی باعث شادی در آسمان و خوشی جماعت فرشتگان و مقدسین می گردد.

غرور زندگانی

دیدگاه کتاب مقدس که تا چند دهه اخیر قرنها بود که در جهان غرب اصلی پذیرفته شده بود این بود که همه انسانها ایراد بزرگی دارند. یکی از این ایرادها غرور است و اینکه چگونه زندگی ما را شکل می دهد و عواقب آن به علاوه درمانش توسط خداوند عیسی مسیح.

بی تفاوتی روحانی

خداوند ما با مثالی ساده حضور خصمانه و برنامه ریزی شده شیطان را در این جهان توصیف کرده و اینکه چگونه شیطان ذهن بین آدم را اسیر خرافات و تعالیم غلط می سازد . به علاوه او راجع به محبت خدای زنده صحبت می کند و راهی را که وی برای بازگشت و آشتی با … Continued

مسیر معین هرکس

نبرد برای جانها مثل مسابقه المپیک می ماند ولی عده زیادی حتی جویاشدن خدای زنده و حقیقی را آغاز هم نمی کنند و در برابر نیروهای غالب که علیه ان است، هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهند. کلام خداوند به ما کمک می کند تا بتوانیم علی رغم همه مقاومتها محبت خدای زنده را … Continued

ایمان به رستاخیز

پولس رسول در دفاع خود در برابر پادشاه اگریپاس از او می پرسد که چرا گمان می برد که رستاخیز مردگان امری محال است؟ سپس با برهان و دلیل به او نشان می دهد که چنین امری ممکن است و ضروی است که برای نجات خود بدان ایمان بیاورد.