Kościół Metropolitan Tab­ernacle jest niezależnym zborem baptystycznym. Wymienione poniżej siedem punktów przedstawia kluczowe podstawy biblijne ustanowione przez naszych poprzedników, między innymi  C. H. Spurgeona.    

Doktryny łaski

Nauczamy doktryn łaski (określanych w kręgach reformowanych jako „pięć punktów kalwinizmu”). Podstawą doktrynalną naszego zboru jest Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689.

Wolna oferta Ewangelii

Wierzymy w uniwersalną ofertę zbawienia, nazywaną także wolną ofertą Ewangelii, poświęcając każdej niedzieli jedno nabożeństwo na zwiastowanie ewangelizacyjne i modląc się, aby Bóg użył je ku zbawieniu cennych dusz. Głoszenie Dobrej Nowiny jest dla nas najważniejszym z obowiązków. Obejmuje ono ewangelizacyjny charakter szkółki niedzielnej, pracę wśród ludzi młodych oraz inne działania opisane na stronie kościoła.

Tradycyjny sposób uwielbiania Boga

Wierzymy, że tradycyjny sposób uwielbiania Boga jest zgodny z jasno brzmiącym nauczaniem biblijnym. Oddawanie czci Bogu winno być czynione w sposób chwalebny i pobożny, kierując nasze umysły ku chwale, dziękczynieniu, pokucie, oddaniu się Panu, wstawiennictwie i słuchaniu Bożego Słowa. Celem uwielbienia nie jest zabawianie ludzi, gdyż dom Boży to nie teatr lub sala balowa. Uwielbianie winno sprawiać, że będziemy odczuwać wdzięczność dla wszechmocnego Boga.

Kościół pracujący

Staramy się uszanować koncept pracującego kościoła, który oznacza, że wszyscy prawdziwi wierzący, jeżeli tylko są w stanie, służą Panu, włączając się w działania zboru mające przynosić chwałę Bogu. Kładząc na to nacisk, zbór jest w stanie angażować się w różnorodne działania ewangelizacyjne, szkółkę niedzielną i wiele innych służb. Chrześcijanie nie mają być „niedzielnymi widzami”, ale oddanymi i pełnymi poświęcenia sługami Pana. 

Biblijne oddzielenie

Wierzymy, że Boży lud musi trzymać się z dala od tego, co oferuje ten świat oraz od fałszywego nauczania. Wyjaśnia to doktryna biblijnego oddzielenia. Fałszywe nauczanie zaprzecza inspiracji i nieomylności Biblii oraz innym, fundamentalnym doktrynom wiary. Prawdziwe kościoły muszą bronić się przed nim i zachowywać Prawdę bez względu na koszty, nigdy nie idąc na kompromisy w kwestii jedynej drogi zbawienia.  

Spotkania modlitewne

Wierzymy w wielką rolę modlitwy i co tydzień zgromadzamy się na specjalnie organizowanym spotkaniu modlitewnym. Bez błogosławieństwa Boga, odpowiadającego na modlitwy, składane przez nas świadectwo byłoby daremne. Wspólna modlitwa ma wielkie znaczenie.

Inne służby

Wierzymy, że „lokalny zbór” (tzn. każda indywidualna kongregacja) przeznaczony jest przez Boga do wielu zadań. Szeroki zakres służb, który obejmuje misję, szkolenie kaznodziejów i literaturę chrześcijańską, winien być podejmowany przez kościoły według Bożego prowadzenia i uzdalniania.

Oczywiście ta lista nie wymienia wszystkich obowiązków kościoła. Daje jednak wgląd w tradycję, na której oparty jest zbór Metropolitan Tabernacle.  Jeżeli Pan będzie nadal wylewał na nas swoje błogosławieństwa, wówczas inspirujące słowa Williama Brocka, wygłoszone w dniu otwarcia Metropolitan Tabernacle w 1861 roku, wypełnią się na naszych oczach: 

„Radujemy się z powodu tego, co dokonane zostanie tutaj poprzez zwiastowanie Chrystusowe. Wiemy, że przez kolejne pokolenia to miejsce będzie kolebką narodzin cennych dusz. Wiemy, że to miejsce będzie niczym wielkie, ludzkie serce, bijące i pulsujące łaską, płynącą prosto z krzyża Chrystusa. To wielkie serce wpłynie na tysiące ludzi daleko i blisko; a w tym miejscu będzie oddawana „chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola”. Nie będzie to nic innego tylko dom Boży i brama do samego nieba”.