Rovers van de Ziel

DE MEEST BEROEMDE TOESPRAAK die ooit gehouden werd, was de Bergrede, gegeven door Jezus Christus aan duizenden op een berghelling in Galilea. Tegen het einde van de toespraak sprak Hij deze treffende woorden: ‘Wees op uw hoede voor de valse [verkeerde] profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn’*.

‘Wees op uw hoede!’ betekent: wees je voortdurend met je verstand bewust van gevaren. Het spoort ons aan met ons verstand op onze hoede te zijn. Beoordelen en evalueren we de ideeën over het leven die ons tegenwoordig opgedrongen worden? Toetsen we de verschillende levensstijlen en waarden die aangeboden worden? Christus zegt eigenlijk: ‘Wees niet onbedachtzaam over het leven, en onverschillig over het doel van het leven. Accepteer niet naïef, zonder onderzoek alle ideeën die voorbij komen, maar denk er over na waar je koers naar zet in het leven’. Wat geloven we over het leven, of over de mensheid of morele waarden, of over God? Toen Christus waarschuwde voor valse profeten bedoelde Hij niet alleen religieuze onderwijzers, maar ook niet-religieuze onderwijzers. Hij omvatte mensen van tegenwoordig die de morele waarden en de boodschap van de Bijbel in twijfel trekken en tegenspreken.

Hij zei dat mensen die de verkeerde zienswijze op het leven promoten in een schapenvacht komen, wat betekent dat ze niet bedreigend zijn in hun boodschap. Ze bieden ons aan wat we ook maar willen. Verkeerde ideeën, zei Christus, zijn als een wijde poort en een brede weg. Het zijn populaire ideeën die de massa aanspreken, zoals bijvoorbeeld een levenstijl die materiële dingen nastreeft en iedere lust bevredigt. Veel verkeerde ideeën zeggen ons dat we God en morele waarden kunnen vergeten, en kunnen vergeten dat we aan het eind van het leven rekenschap aan God af moeten leggen. ‘Doe alles om het jezelf naar de zin te maken’, zeggen ze, ‘laat je dierlijke natuur vrij en doe maar precies waar je zin in hebt’.

Wie zijn de mensen die deze dingen leren? Het zijn degenen die vandaag de dag de samenleving sturen, de media en entertainmentindustrie leiden, en die aandringen op de afschaffing van morele waarden en hier wetten voor uitvaardigen.

Maar hoe kunnen we er zeker van zijn dat dit de verkeerde onderwijzers zijn? Christus gaf deze onfeilbare regel: ‘Aan hun vruchten zult u hen herkennen’. Met ‘vruchten’ wordt hier hun effect bedoeld. Kijk naar de effecten van de populaire ideeën van tegenwoordig over het leven. Waar hebben ze toe geleid en wat hebben ze geproduceerd?

Er wordt ons verteld morele normen van de hand te doen, met uitzondering van een paar normen die anderen beschermen tegen schade en verlies, zoals moord, persoonlijk geweld, kindermisbruik en berovingen. Alle andere normen moeten de deur uit. Daarom wordt er afbrekende kritiek geleverd op onderscheiding tussen het mannelijke en vrouwelijke geslacht, homoseksualiteit is goedgekeurd (binnenkort zal het een misdaad zijn het af te keuren), en vrije seks buiten het huwelijk is krachtig verdedigd (met daarbij het geven van voorbehoedsmiddelen aan tieners zodat gevolgen uitgesloten worden, en het aanbieden van abortus als dingen fout gaan).

Trots is oké (het ‘voel-je-goed-over-jezelf ’ idee), en hebzucht ook, of het nu in de vorm van begerigheid is, of dronkenschap of andere overmatigheden. Dit wordt ‘vermaak jezelf ’ genoemd. Er wordt te koop gelopen met, en reclame gemaakt voor schaarse kleding die seksuele opwinding veroorzaakt, en vulgaire taal wordt zovaak op TV gebruikt dat het het verzadigingspunt bereikt. Egoïsme (het wordt ‘zorgen voor jezelf ’ genoemd) is de ideale levensstijl.

Maar wat hebben de voorstanders van deze ideeën (voornamelijk anti-christelijke humanisten) bereikt? Hebben ze de ontwikkelde, vrije samenleving geproduceerd die ze beweerden als resultaat? Het gevolg is dat er nog nooit zoveel ontrouw, diefstal, fraude, geweld, wreedheid, platvloersheid, gebrek aan respect, porno, abortus, lust, (echt-)scheiding, verslaving, dronkenschap, vernielzuchtigheid, egoïsme en ellende in de samenleving is als tegenwoordig! Wat een puinhoop; en de samenleving wordt nog voortdurend slechter. Dit is niet gezegd om te klagen, maar omdat het bewijst dat de tegenstanders van moraliteit het bij het verkeerde eind hebben, en dat hun ideeën gefaald hebben.

Pas las ik een krantenartikel dat beweerde dat het altijd al even slecht gegaan is. De auteur van het artikel noemde de ‘Elephant Gang’ uit de jaren ’50, met hun scheermesjes, fietskettingen en boksbeugels. Uit de foto bovenaan de bladzijde kon ik opmaken dat de schrijver waarschijnlijk nog niet geboren was in de tijd van de ‘Elephant Gang’, maar degenen onder ons die dat wel waren zeggen dat het toen nog lang niet zo slecht was als tegenwoordig – nog niet een tiende van hoe het nu is. Overvallen kwamen toen zelden voor en werden ‘diefstal met geweldpleging’ genoemd, waar een zware gevangenisstraf op stond. Nu komen overvallen zo vaak voor dat de meeste overvallers nooit gepakt worden. De samenleving is onherkenbaar verslechterd.

Degenen die de bijbelse normen hebben vernietigd, hebben een vloedgolf van gebroken huwelijken, chaos en pijn geproduceerd, en het zal nog veel slechter worden. In hun arrogantie hebben ze de eeuwenoude normen weggegooid, en de samenleving zal de vruchten dragen.

Christus zegt dat zulke mensen als ‘doornstruiken en distels’ zijn, maar ze zijn zo trots dat ze hun mislukking nooit zullen toegeven, en het lijkt ook alsof ze zo egoïstisch zijn dat ze er niet om geven dat mensen pijn gedaan wordt. Ze lijken gedreven te worden door een irrationele passie voor het promoten van zonde en het aanvallen van het christelijk geloof.

Een vooraanstaande atheist was kortgeleden een TVserie gegeven om zijn haatvoor het geloof in God te presenteren! Hij beweerde dat religie de oorzaak was van alle oorlogen, en dat we het van de hand zouden moeten doen.

Had hij nooit gehoord overde miljoenen die door Stalin vermoord zijn, en over alle andere ideologische moorden die door het communisme gepleegd zijn? Wist hij niet van de lange geschiedenis van territoriale oorlogen die de geschiedenis domineerden en niets te maken hebben met religie? Was hij zich onbewust van de twee wereldoorlogen? Wat maakte dat hij zulke grote onzin verhaalde? Ondanks het feit dat hij een ontwikkelde wetenschapper is, lijkt hij zijn geschiedenislessen te zijn vergeten en zei hij dwaze dingen, meegesleepd door zijn vooroordelen tegen God.

Oorlogen zijn juist een bewijs van wat de Bijbel zegt over de verlorenheid van de mensheid – dat, terwijl iedereen in staat is sommige goede dingen te doen, we tegelijkertijd allemaal zwak en zondig zijn. Voortdurende wrede oorlogen bewijzen alleen maar dat de Bijbel het bij het rechte eind heeft en atheïsten het fout hebben.

Mensen die Gods morele normen tegenstaan zullen nooit stabiele gemeenschappen en echt geluk produceren.

De beste onderwijzer is Christus Zelf. Hij is God en mens. Hij reikt uit naar mensen om hen te veranderen en hen nieuw leven en geluk te geven. Zijn onderwijs is volmaakt en Zijn normen zijn zuiver. Hij heeft een volmaakt leven geleid op aarde, en stierf in vreselijk lijden toen God de Vader Hem de schuld oplegde van allen die op Hem zouden vertrouwen door heel de geschiedenis van de wereld heen, en Hem zo strafte in plaats van hen.

Hij kwam om eeuwige zegen te brengen aan mannen en vrouwen, en om diepe, innerlijke verandering te geven aan hen die in Hem geloven. Hij stond op uit de dood en heeft sindsdien de levens van miljarden mensen wereldwijd veranderd.

Vertrouw niet op de dominante onderwijzers van tegenwoordig, de vormers van de samenleving, die Christus en Zijn morele normen tegenstaan. Laat je niet vormen door atheïsme. Probeer zoveel mogelijk te weten te komen over Christus, en zoek Hem.


*Matthéüs 7 vers 15.