De Heere zoeken en vinden
Dr Peter Masters

VEEL MENSEN DWILLEN ver van God af, verkennen alle aantrekkingskracht van deze huidige wereld, maar vinden niets wezenlijks, terwijl ze onderweg veel pijn en teleurstellingen tegenkomen. Maar met het verstrijken van de jaren klampen ze zich wanhopig vast aan de levensstijl die hen in de steek liet. Als we maar naar God zouden luisteren en ons tot Hem zouden wenden, zouden we grote ontdekkingen doen en talloze ervaringen opdoen over zijn betrokkenheid bij ons leven. We zouden wijsheid vergaren, en onderscheidingsvermogen zou dan ook van ons zijn.

De Ontzagwekkende God
Dr Peter Masters

DRIEDUIZEND jaar geleden wees een vooraanstaande koninga de manier aan waarop we God kunnen leren kennen en zei: ‘Wees ontzet!’ Maar wat is ontzag? Koning David in Psalm 4 vers 4. Letterlijk vanuit het Engels vertaald: ‘heb ontzag’. In plaats van ‘wees ontzet’ zal deze vertaling zal vanaf nu gebruikt worden in dit foldertje, omdat hierdoor de betekenis duidelijker naar voren komt.

Rovers van de Ziel
Dr Peter Masters

DE MEEST BEROEMDE TOESPRAAK die ooit gehouden werd, was de Bergrede, gegeven door Jezus Christus aan duizenden op een berghelling in Galilea. Tegen het einde van de toespraak sprak Hij deze treffende woorden: ‘Wees op uw hoede voor de valse [verkeerde] profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn’.

Wijst de Heere ons werkelijk de weg?
Dr Peter Masters

Dertig jaar geleden zou geen enkele Bijbelse christen de vraag gesteld hebben die als titel boven dit hoofdstuk staat. Zij die Christus volgden, waren diep overtuigd van de noodzaak van het zoeken naar de leiding van de Heere in alle belangrijke beslissingen in het leven.

Zes Bijbelse richtlijnen voor het zoeken naar Gods leiding
Dr Peter Masters

Dit artikel gaat in op de traditionele benadering, namelijk dat wij de leiding van God zoeken in alle belangrijke beslissingen die wij moeten nemen in het leven. Dan zal Hij ons zeker helderheid van geest geven en de omstandigheden besturen.

Gods liefde in een Pandemie
Dr Peter Masters

We bevinden onszelf, in deze bijzondere tijd waarin we leven, midden in een wereldwijde ‘bestraffing’ of waarschuwing van God, Die ons oproept om Hem te erkennen en te zoeken. De Bijbel zegt dat deze dingen veervuldig zullen voorkomen in de ‘laatste dagen’, wanneer het athe’i’sme in overvloed aanwezig is en mensen over het algemeen niet denken aan of bidden tot hun Schepper.